fltrp

外研版七年级英语上册Module 10单词表和录音

Module 10 Words and expressions
第十模块 单词和短语
Module 10 Spring Festival

1.lantern [‘læntən] n. 灯笼;
2.dragon [‘dræɡən] n. 龙
3.dance [dɑ:ns] n. 舞蹈;vi. 跳舞
4.clean [kli:n] vi. 打扫;adj. 清洁的,干净的
5.sweep [swi:p] vi. 清扫,打扫;
6.floor [flɔ:] n. 地板
7.cook [kuk] vt. 烹调,煮,烧
8.speak [spi:k] vi. 说话;讲话
9.happen [‘hæpən] vi. 发生
10.ready [‘redi] adj. 有准备好;准备好的
11.get ready for 为•••做好准备
12.festival [‘festəvəl] n. 节日
13.quite [kwait] adv. 十分;相当
14.at the moment 此刻,目前
15.beautiful [‘bju:tiful] adj. 美丽的;漂亮的
16.at work 在工作
17.away [ə’wei] adv. 在安全的地方;在通常存放的地方.
18.put away 收起;收拾好
19.hard [hɑ:d] adv. 努力地 adj. 艰难的;困难的
20.join [dʒɔin] vt. 参加;加入
21.hurry [‘hʌri, ‘hə:ri] vi. 匆忙,赶快
22.hurry up 赶快
23.Christmas [‘krisməs] n. 圣诞节
24.January [‘dʒænjuəri] n. 一月
25.February [‘februəri] n. 二月
26.before [bi’fɔ:] prep. 在…之前
27.sweep away 扫去
28.luck [lʌk] n. 运气
29.table [‘teibl] n. 桌子
30.celebrate [‘selibreit] vt. 庆祝
31.traditional [trə’diʃənəl] adj. 传统的
32.dumpling [‘dʌmpliŋ] n. 饺子,汤团
33.programme(Am E program) [‘prəuɡræm] n. (电视)节目
34.sweater [‘swetə] n. 毛线衣,厚运动衫
35.coat [kəut] n. 外套
36.mean [mi:n] vt. 意味着;意思是
37.lucky [‘lʌki] adj. 幸运的
38.merry [‘meri] adj. 愉快的;高兴地
39.Merry Christmas 圣诞快乐
40.tell [tel] vt. 告诉;讲

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *