fltrp

外研版七年级英语上册Module 2单词表和录音

Module 2 Words and expressions
第二模块 单词和短语

1.* aunt [ɑ:nt] n. 阿姨;姑妈;伯母;舅妈
2.* brother [‘brʌðə] n. 兄弟
3.* cousin [‘kʌzən] n. 堂兄弟姊妹;表兄弟姊妹
4.* daughter [‘dɔ:tə] n. 女儿
5.* family [‘fæmili] n. 家庭;家族
6.* father [‘fɑ:ðə] n. 父亲,爸爸
7.* grandfather [‘ɡrænd,fɑ:ðə] n. (外)祖父
8.* grandmother [‘ɡrænd,mʌðə] n. (外)祖母
9.grandparent [‘ɡrænd,pεərənt] n. (外)祖父母
10.* mother [‘mʌðə] n. 母亲,妈妈
11.* parent [‘pεərənt] n. 父亲(或母亲);父母亲
12.* sister [‘sistə] n. 姐妹;修女;护士
13.son [sʌn] n. 儿子;孩子
14.* uncle [‘ʌŋkl] n. 叔叔;伯父;伯伯;舅父;姨丈;姑父
15.* photo[‘fəutəu] n. 照片,相片
16.* photograph [‘fəutəɡrɑ:f] n. 照片,相片
17.* these [ði:z] pron. 这些
18.* they [ðei] pron. 他们;它们;她们
19.* mum [mʌm] n. 妈妈(口语);
20.* left [left] n. 左边;左侧。adj. 左边的;左侧的
21.* on the left 在左边,在左侧
22.* dad [dæd] n. 爸爸;爹爹
23.* right [rait] n. 正确;右边;右侧。adj. 正确的;右边的;右方的
24.* on the right 在右边,在右侧
25.* who [hu:] pron. 谁
26.* woman [‘wumən] n. 妇女;女性;成年女子
27.women [‘wimin] n. 女人(woman的复数)
28.* next [nekst] adj. 紧挨着,紧靠着;adv.紧接下来地,下一步
29.next to 在……旁边,紧挨着。
30.husband [‘hʌzbənd] n. 丈夫
31.front [frʌnt] n. 前面;正面
32.in front of 在•••的前面
33.* those [ðəuz] pron. 那些(that的复数)
34.* bus [bʌs] n. 公共汽车
35.station [‘steiʃən] n. 站;车站
36.hospital [‘hɔspitəl] n. 医院
37.hotel [həu’tel] n. 旅馆,饭店
38.* police [pə’li:s] n. 警察,警方
39.theatre(Am E theater) [‘θiətə] n. 电影院,剧院;
40.actor [‘æktə] n. 男演员
41.* driver [draivə] n. 驾驶员;司机
42.manager [‘mænidʒə] n. 经理
43.* nurse [nə:s] n. 护士
44.policeman [pə’li:smən] n. 男警察
45.policemen [pə’li:smən] n. 男警察(policeman的复数形式)
46.* we [wi:] pron. 我们(主格);
47.* an [æn, ən ] art. 一(个,件•••)(在元音字母前)
48.job [dʒɔb] n. 工作;职业
49.* at [æt, ət] prep. 在•••,在•••里。
50.same [seim] adj. 相同的;同一的;
51.* doctor [dɔktə] n. 医生;博士
52.* farm [fɑ:m] n. 农场;农家
53.* worker [‘wə:kə] n. 工人;劳动者
54.* man [mæn] n. 人;男人
55.men [‘men] n. 男人,人类(man的复数)
56.* shop [ʃɔp] n. 商店;店铺
57.* its [its] pron. 它的
58.* their [ðεə] pron. 他们的,她们的;它们的

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *