fltrp

外研版七年级英语上册Module 6单词表和录音

Module 6 Words and expressions
第六模块 单词与短语

1.bear [beə] n. 熊
2.elephant [‘elifənt] n. 象
3.giraffe [dʒi’rɑ:f] n. 长颈鹿
4.lion [‘laiən] n. 狮子
5.monkey [‘mʌŋki] n. 猴子
6.panda [‘pændə] n. 熊猫
7.tiger [‘taiɡə] n. 老虎
8.zebra [‘zi:brə] n. 斑马
9.zoo [zu:] n. 动物园
10.guide [ɡaid] n. 导游
11.animal [‘æniməl] n. 动物
12.such [sʌtʃ] adj. 这样的,如此的
13.as [æz] prep. 如同,像…一样
14.such as 比如
15.come [kʌm] vi. 来
16.come from 来自
17.different [‘difərənt] adj. 不同的
18.country [‘kʌntri] n. 国家;故乡
19.other [‘ʌðə] adj. 其他的
20.dangerous [‘deindʒərəs] adj. 危险的
21.ugh [ʌɡ] int. 啊,哎呀
22.also [‘ɔ:lsəu] adv. 也;而且
23.plant [plɑ:nt, plænt] n. 植物
24.look [luk] vt. 看,瞧
25.look at 看
26.tall [tɔ:l] adj. 高的
27.leaf [li:f] n. 叶子
28.sure [ʃuə] adv. 当然;的确
29.bamboo [bæm’bu:] n. 竹
30.cute [kju:t] adj. 可爱的
31.shall [ʃæl, ʃəl] aux. •••好吗?要不要•••?
32.them [ðem, ðəm] pron. 他们;它们;她们
33.which [hwitʃ] pron. 哪/那一个
34.over [‘əuvə] prep. 越过;在…上方
35.there [ðεə] adv. 在那里;往哪里
36.over there 在那边,在那里
37.funny [‘fʌni] adj. 有趣的
38.call [kɔ:l] vi. 把•••叫做;称呼•••为
39.Africa [‘æfrikə] n. 非洲
40.Asia [‘eiʃə] n. 亚洲
41.Europe [‘juərəp] n. 欧洲
42.little [‘litl] adj. 极少的
43.a little 少量
44.only [‘əunli] adv. 只,仅仅
45.about [ə’baut] adv. 大约 大致
46.kilo [‘ki:ləu] n. 千克;公斤
47.kilo= kilogram [‘kiləuɡræm] n. 公斤;千克
48.people [‘pi:pl] n. 人;人们
50.all over the world 全世界
51.African [‘æfrikən] adj. 非洲的,非洲人的。N.非洲人
52.as well as 并且,还
53.grass [ɡrɑ:s] n. 草
54.large [lɑ:dʒ] adj. 大的;巨大的
55.usually [‘ju:ʒuəli] adv. 通常,经常
56.alone [ə’ləun] adv. 独自地
57.be good at 擅长
58.strong [strɒŋ] adj. 强大的;强壮的;强烈的
59.catch [kætʃ] v. 抓住;抓住
60.many kinds of 许多种类
61.even [‘i:vən] adv. 甚至

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *