fltrp

外研版七年级英语上册Module 7单词表和录音

Module 7 Words and expressions
第七模块 单词和短语
Module 7 Computers

1.keyboard [‘ki:bɔ:d] n. 键盘
2.mouse [maus] n. 鼠标;老鼠
3.mice [mais] n. 老鼠(mouse的复数)
4.screen [skri:n] n. 屏幕
5.connect [kə’nekt] vt. 连接
6.turn [tз:n] vt. 转动
7.turn on 打开
8.learn [lə:n] vt. 学习;学
9.document [‘dɔkjumənt] n. 文件
10.click [klik] vt. 点击
11.use [ju:z] vi. 使用
12.save [seiv] vt. 储存;保存;
13.box [bɔks] n. (计算机屏幕上的)框,盒子
14.finally [‘fainəli] adv. 最后
15.print [print] vt. 印刷;打印
16.paper [‘peipə] n. 纸;论文
17.share [ʃεə] vi. 共享;分享
18.Australia [ɔ’streiljə] n. 澳大利亚,澳洲
19.company [‘kʌmp(ə)ni] n. 公司;剧团
20.often [‘ɒf(ə)n] adv. 经常
21.customer [‘kʌstəmə] n. 顾客
22.internet [‘intənet] n. 因特网
23.check [tʃek] vt. 检查;查看
24.train [trein] n. 火车
25.travel [‘trævəl] n. 旅行
26.plan [plæn] n. 计划。vi. 计划;打算
27.ticket [‘tikit] n. 票
28.music [‘mju:zik] n. 音乐,乐曲
29.movie [‘mu:vi] n. 电影
30.night [nait] n. 夜晚
31.search [sə:tʃ] vt. 搜索;搜寻;查找
32.search for 搜寻;查找
33.information [,infə’meiʃən] n. 信息
34.email [‘i:meil] n. 电子邮件
35.send [send] vt. 发送
36.game [ɡeim] n. 游戏
37.sometime [‘sʌmtaim] adv. 有时候;不时
38.cinema [‘sinəmə] n. 电影;电影院
39.clothes [kləuðz] n. 衣服(总称)
40.visit [‘vizit] vt. 探望;参观
41.holiday [‘hɔlədi] n. 假日;节日

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *