Go For It

新目标英语九年级unit 11单词录音

Unit 11 Sad movies make me cry.

the more … the more… 越……越……
leave out 不包括;不提及;忽略
friendship /frendʃip/ n. 友谊;友情
king /kiŋ/ n. 君主;国王
prime /praim/ adj. 首要的;基本的
minister /ministə(r)/ n. 大臣;部长
prime minister 首相;大臣
fame /feim/ n. 名声;声誉
pale /peil/ adj. 苍白的;灰白的
queen /kwi:n/ n. 王后;女王
examine /igzæmin/ v (.仔细地)检查;检验
nor /nɔ:(r)/ conj. & adv. 也不
neither … nor 既不⋯⋯也不
palace /pæləs/ n. 王宫;宫殿
power /pauə(r)/ n. 权利;力量
wealth /welθ/ n. 财富;富裕
grey /grei/ a. 阴沉的;昏暗的;灰色的
lemon /lemən/ n. 柠檬
cancel /kænsl/ v. 取消;终止
weight /weit/ n. 重量;分量
shoulder /ʃəuldə(r)/ n. 肩;肩膀
goal /gəul/ n. 球门;射门;目标
coach /kəutʃ / n. 教练;私人教师
kick /kik/ v. 踢;踹
teammate /ti:meit/ n. 同队队员;队友
courage /kʌridʒ / n. 勇敢;勇气
rather /ra: ð/ ə/ adv. 宁愿;相当
rather than 而不是
pull /pul/ v. 拉;拖
pull together 齐心协力;通力合作
relief /rili:f/ n. 轻松;解脱
nod /nɔd/ v. 点头
agreement / əgri:mənt/ n. 一致;同意
fault /fɔ:lt/ n. 过失;缺点
disappoint /disəpɔint/ v. 使失望
Bert /bə:(r)t/ 伯特(男名)
Holly /hɔli / 霍莉(女名)

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *