Go For It

新目标英语九年级Unit 8单词录音

Unit 8 It must belong to Carla.

whose /hu:z/ adj. & pron. 谁的;(特)那个人的
truck /trʌk/ n. 卡车;货车 p.57
picnic /piknik/ n. 野餐 p.58
rabbit /ræbIt/ n. 兔;野兔 p.57
attend /ətend/ v. 出席;参加p.58
valuable /væljuəbl/ a. 很有用的;宝贵的p.58
pink /pink/adj. 粉红色的n. 粉红色 p.58
anybody /enibədi/ pron. 任何人 p.58
happening n. 事件;发生的事情(常指不寻常的)
noise /nɔiz/ n. 声音;噪音 p.59
policeman /pəli:smən/ n. 男警察p.59
wolf /wulf/n. 狼 p.59
uneasy adj. 担心的,不安的
laboratory /ləbɔrətri/ n. 实验室 p.60
outdoors adv. 在户外,在野外
coat /kəut/ n. 外套;外衣 p.60
sleepy /sli:pi/ adj. 困倦的;瞌睡的 p.60
land v. 着陆;降落
alien /eiliən/ n. 外星人 p.61
run after 追逐;追赶
suit /sju:t/, /su:t/ n. 西服;套装 p.61
express /ikspres/v. 表示;表达 p.62
at the same time 同时,一起
circle /sə:(r)kl/ n. 圆圈 v.圈出 p.62
Britain /britn/n. (= Great Britain) 大不列颠p.62
mystery /mistri/n. 奥秘;神秘事物 p.64
receive /risi:v/v. 接受;收到 p.62
historian n. 历史学家;史学工作者
temple n. 庙宇,寺院;圣殿
leader /li:də (r)/ n. 领导;领袖 p.62
midsummer /mIidsmə(r)/ n.仲夏;中夏 p.62
medical /medikl/ adj. 医疗的;医学的 p.62
purpose n. 目的;目标
prevent /privent/ v. 阻止;阻挠 p.62
energy /enə(r)dʒi/ n. 精力;力量p.62
position /pəziʃn/ n. 位置;地方p.62
burial /beriəl/ n. 埋葬;安葬 p.62
honor /ɔnə/v. (=honour) 尊重;表示敬意n. 荣幸
ancestor /ænsestə(r)/ n. 祖宗;祖先p.62
victory /viktəri/ n. 胜利;成功p.62
enemy /enəmi/ n. 敌人;仇人 p.62
period /piəriəd/ n. 一段时间;时期 p.62
Stonehenge /stəunhendʒ/ 巨石阵p.62
Carla /ka:(r)lə/ 卡拉(女名) p.57
J. K.Rowling /rəuliŋ/ J. K. 罗琳(英国作家)
Victor /viktə(r)/ 维克托(男名) p.59
Jean /dZ=ʒi:n/ 琼(女名) p.60
Paul Stoker /stəukə(r)/ 保罗 • 斯托克 p.62

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *