SEFC

外研版高中英语必修一Module 1单词表和录音

Module 1 My First Day at Senior High单词朗读

academic /,ækə’demik/ adj. 学术的
province /’prɒvins/ n. 省
enthusiastic /in,θju:zi’æstik/ adj. 热心的
amazing /ə’meiziŋ/ adj.令人吃惊的;令人惊讶
information /,infə’meiʃən/ n. 信息
website /web’sait/ n. 网站;网址
brilliant /’briljənt/ adj. (口语)极好的
comprehension /,kɒmpri’henʃən/ n. 理解;领悟
instruction /in’strʌkʃən/ n.(常作复数)指示;说明
method /’meθəd/ n. 方法
bored /’bɒ:d/ adj. 厌烦的; 厌倦的
embarrassed /im’bærəst/ adj. 尴尬的;难堪的;困窘的
attitude /’ætitju:d/ n. 态度
behaviour /bi’heivjə/ n. 行为;举动
previous /’pri:viəs/ adj. 以前的;从前的
description /di’skripʃən/ n. 记述;描述
amazed /ə’meizd/ adj. 吃惊的;惊讶的
embarrassing /im’bærəsiŋ/ adj. 令人尴尬的;
technology /tek’nɒlədʒi/ n. 技术
impress /im’pres/ vt. 使印象深刻
correction /kə’rekʃən/ n. 改正;纠正
encouragement /in’kʌridʒmənt/ n. 鼓励;激励
enjoyment /in’dʒɒimənt/ n. 享受;乐趣
fluency /’flu:ənsi/ n. 流利;流畅
misunderstanding /,misʌndə’stændiŋ/ n. 误解
disappointed /,disə’pɒintid/ adj. 失望的
disappointing /,disə’pɒintiŋ/ adj 令人失望的
system /’sistəm/ n. 制度;体系;系统
teenager /’ti:nidʒə/ n. 少年
disappear /,disə’piə/ vi. 消失
move /mu:v/ vi. 搬家
assistant /ə’sistənt/ n. 助手;助理
cover /’kʌvə/ vt. 包含
diploma /di’pləumə/ n. 文凭;毕业证书
in other words换句话说
look forward to 期待;盼望
at the start of在……开始的时候
at the end of在……结束的时候
go to college 上大学
be divided into 被(划)分成……
take part in 参加

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *