SEFC

外研版高中英语必修一Module 4单词表和录音

Module 4 A Social Survey—My Neighbourhood单词朗读

survey /sə’vei/ n. 调查
neighbourhood n. 四邻;街坊
local /’ləukəl/ adj. 地方的;局部的
suburb /’sʌbə:b/ n. 城郊;郊区
hometown /həum’taun/ n. 家乡
attractive /ə’træktiv/ adj. 有吸引力的;吸引人的
fortunate /’fɒ:tʃənit/ adj. 幸运的;吉祥的
pretty /’priti/ adv. 很;相当
sound /saund/ vi. 听起来
tourist /’tuərist/ n. 旅游者;观光客
bother /’bɒðə/ vt. 打扰;烦扰;麻烦
nuisance /’nju:sns/ n. 令人讨厌的人或事
rent /rent/ n. 租金
district /’distrikt/ n. 地域;区域;行政区
approach /ə’prəutʃ/ vt. 接近
harbour /’hɑ:bə/ n. 海港
gorgeous /’gɒ:dʒəs/ adj. 美丽的;宜人的
architecture /’ɑ:kitektʃə/ n. 建筑
starve /stɑ:v/ vi. 饿死
park /pɑ:k/ vt. 停车
traffic /’træfik/ n. 交通
committee /kə’miti/ n. 委员会
organization /’ɒ:gənai’zʃən/ n. 组织
unemployed /,ʌnim’plɒid/ adj. 失业的;没有工作的
household /’haushəuld/ n. 家属;家人
occupation /,ɒkju’peiʃən/ n. 职业
professional /prə’feʃənl/ adj. 专业的
manual /’mænjuəl/ adj. 用手的;手的
employment /im’plɒimənt/ n. 就业;工作;职业
gallery /’gæləri/ n. 美术馆;画廊
exchange /iks’tʃeindʒ/ vt. 交换
fascinating /’fæsineitiŋ/ adj. 迷人的;吸引人的
afford /ə’fɒ:d/ vt. 买得起;有能力支付
survive /sə’vaiv/ vi. 死里逃生;大难不死
contact /’kɒntækt/ vt. 联络;联系(某人)
put up 修建
so far 到目前为止
up to now 到目前为止
till now 到目前为止
get away from 摆脱
a great many 许多;大量
a number of 许多;大量
go up 上升

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *