SEFC

外研版高中英语必修一Module 5单词表和录音

Module 5 A Lesson in a Lab单词朗读

liquid /’likwid/ n. 液体
expand /ik’spænd/ vi. 膨胀
contract /’kɒntrækt/ vi. 收缩
substance /’sʌbstəns/ n. 物质
mixture /’mikstʃə/ n. 混合物
oxygen /’ɒksədʒən/ n. 氧气
electricity /,ilek’trisiti/ n. 电
stage /steidʒ/ n. 阶段;时期
conclusion /kən’klu:ʒən/ n. 结论
aim /eim/ n. 目标;目的
reaction /ri’ækʃən/ n. 反应
electrical /i’lektrikəl/ adj. 与电有关的;用电的
equipment /i’kwipmənt/ n. 设备;装备
react /ri’ækt/ vi. (化学)反应
potassium /pə’tæsɪəm/ n. 钾
sodium /’səudiəm/ n. 钠
calcium /’kælsiəm/ n. 钙
magnesium /mæg’ni:ziəm/ n. 镁
aluminium /,ælju’miniəm/ n. 铝
zinc /ziŋk/ n. 锌
partial /’pɑ:ʃəl/ ad 部分的;局部的
copper /’kɒpə/ n. 铜
oxide /’ɒksaid/ n. 氧化物
rust /rʌst/ vi. 生锈
boil /bɒil/ vt. 煮;煮沸
ordinary /’ɒ:dinəri/ ad 普通的;平常的
steam /sti:m/ n. 蒸汽;水气
float /fləut/ vi. 漂浮
form /fɒ:m/ vi. 形成
dissolve /di’zɒlv/ vi. 溶解;分解;分离
balance /’bæləns/ n. 天平
crucible /’kru:sibl/ n. 坩埚
tongs /tɒŋz/ n. 夹子;小钳子;镊子
flame /fleim/ n. 火焰
facility /fə’siliti/ n. 常作复数)设备;工具
lecture /’lektʃə/ n. 演讲
department /di’pɑ:tmənt/ n. (大学的)科、系
astonished /ə’stɒniʃt/ adj 吃惊的;惊愕的
add … to … 往……加入……
used to 过去(常常)……
in the area of 在……领域
be proud of 为……感到骄傲/自豪
be supposed to 应当;理应

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *