SEFC

外研版高中英语必修二Module 2单词表和录音

Module 2 No drugs单词朗读

drug /drʌɡ/ n. 毒品;药品
bronchitis /brɔŋ’kaitis/ n. 支气管炎
cancer /’kænsə/ n. 癌症
cigarette /,siɡə’ret/ n. 香烟
tobacco /tə’bækəu/ n. 烟草;烟丝
addictive /ə’diktiv/ adj (药物等)上瘾的
cannabis /’kænəbis/ n. 大麻
cocaine /kəu’kein/ n. 可卡因
danger /’deindʒə/ n. 危险
addict /æ’dikt/ n. 对(药物等)上瘾的人;瘾君子
inject /in’dʒekt/ vt. 注射
needle /’ni:dl/ n. (注射用的)针;针管
powerful /’pauəfl/ adj 有力的;(药等)有功效的
reduce /ri’dju:s/ vt. 减少
nearby /,niə’bai/ adj 附近的
burglary /’bə:gləri/ n. 盗窃;窃案;盗窃罪
crime /kraim/ n. 罪行;犯罪行为
criminal /’kriminl/ n. 罪犯
connection /kə’nekʃn/ n. 联系;关系;关联
illegal /I’li:gl/ adj 违法的;不合法的
ratio /’reiʃiəu/ n. 比;比率
shoplifting /’ʃɔp,liftiŋ/ n. 逛商店时偷窃商品的行
treatment /’tri:tmənt/ n. 治疗
likely /’laikli/ adj 可能的
adult /’ædʌlt/ n. 成人
café /’kæfei/ n. 咖啡馆;餐馆
disagree /,disə’gri:/ vi. 不同意;意见不合
ban /bæn/ vt. 禁止
horrible /’hɔrəbl/ adj 令人不快的;极讨厌的
affect /ə’fekt/ vt. 影响;对……有坏影响
participant /pa:’tisipənt/ n. 参与者;参加者
recognise /’rekəg,naiz/ vt. 认识;认知;认出
leaflet /’li:flət/ n. 传单;印刷品
distraction /di’strækʃn/ n. 分心;分散注意力
jogging /’dʒɔgiŋ/ n. 慢跑
gymnastic /dʒim’næstik/ adj 体操的
related to 有关系的;有关联的
break into 破门而入;强行闯入
belong to 属于
become addicted to 对……上瘾;沉迷于
take one’s advice 听某人的意见
in order to 为了……
so as to 为了……
give up 戒除;放弃

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *