SEFC

外研版高中英语必修二Module 3单词表和录音

Module 3 Music单词朗读

audience /’ɔ:diənt/ n. 听众
choir /kwaiə/ n. (教堂里的)唱诗班;合唱队
classical /’klæsikl/ n. 古典音乐
composer /kəm’pəuzə/ n. 作曲家
conductor /kən’dʌktə/ n. 指挥
jazz /dʒæz/ n. 爵士乐
musician /mju’ziʃn/ n. 音乐家
orchestra /’ɔ:kistrə/ n. 管弦乐队(团)
saxophone /’sæksə,fəun/ n. 萨克斯管
court /kɔ:t/ n. 宫廷
director /də’rektə/ n. 指挥
genius /’dʒi:niəs/ n. 天才
lose /lu:z/ vt. (lost, lost) 失去;丢失
musical /’mju:zikl/ ad 音乐的
peasant /’peznt/ n. 农民
symphony /’simfəni/ n. 交响乐;交响曲;交响乐团
talent /’tælənt/ n. 天分;天赋;才华
Austria /’ɔstriə/ n. 奥地利
Austrian /’ɔstriən/ ad 奥地利的
prince /prins/ n. 王子;亲王
compose /kəm’pəuz/ vt. 作曲;创作
tour /tuə/ vt. 巡回演出
album /’ælbəm/ n. 专辑
ballad /’bæləd/ n. 民歌;民谣;(伤感的)情歌
band /bænd/ n. 乐队
catchy /’kætʃi/ adj. 动人的
complex /’kɔmpleks/ adj. 复杂的
influence /’influəns/ vt. 影响
lyrice /’liriks/ n. 歌词
solo /’səuləu/ adj. 独奏的
tune /tju:n/ n. 曲调
record /ri’kɔ:d/ vt. 录音
lecturer /’lektʃərə/ n. (大学的)讲师
mix /miks/ vt. 使混合
be impressed with 留下深刻印象
split up 分裂;分割
make a note of 记录

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *