SEFC

外研版高中英语必修二Module 5单词表和录音

Module 5 Newspapers and Magazines单词朗读

headline /’hed,lain/ (新闻报道等的)标题
photograph /’fəutə,gra:f/ n. 照片
celebrity /sə’lebrəti/ n. 名人
economy /i’kɔnəmi/ n. 经济
politics /’pɔlətiks/ n. 政治
photographer /fə’tɔgrəfə/ n. 摄影师
cosmonaut /’kɔzmə,nɔ:t/ n. 宇航员
navigator /’nævi,geitə/ n. 领航员;(飞机的)驾驶员
taikonaut /’taikə,nɔ:t/ n. 太空人;宇航员
universe /’ju:ni,və:s/ n. 宇宙
sailor /’seilə/ n. 船员;水手
orbit /’ɔ:bit/ n./vt. 轨道;绕轨道飞行
capsule /’kæpsju:l/ n. 太空舱
flight /flait/ n. 飞行;班机
congratulation /kən,grætʃu’leiʃn/ n. 祝贺
aboard /ə’bɔ:d/ adv 在船(飞机、火车、公共汽车)上
welcome /’welkəm/ vt. 欢迎
historical /hi’stɔrikl/ adj 历史性的
achievement /ə’tʃi:vmənt/ n. 成就;功业;伟绩
replace /ri’pleis/ vt. 代替;取代
alien /’eiliən/ n. 外星人
amateur /’æmətə/ adj 业余的
astronomer /ə’strɔnəmə/ n. 天文学家
autograph /’ɔ:tə,gra:f/ n. 亲笔签名
delighted /di’laitid/ adj 高兴的;快乐的
fan /fæn/ n. (电影等的)迷
spaceship /’speis,ʃip/ n. 宇宙飞船
telescope /’teli,skəup/ n. 望远镜
actor /’æktə/ n. 演员
backstage /,bæk’steidʒ/ ad 在后台
part /pa:t/ n. 角色
politician /,pɔlə’tiʃn/ n. 政治家
belief /bi’li:f/ n. 信念;信条
disbelief /,disbi’li:f/ n. 不信;怀疑;疑
evidence /’evidəns/ n. 证据
cultural /’kʌltʃərəl/ ad 文化的
financial /fai’nænʃl/ ad 金融的
review /ri’vju:/ n. 评论
royal /’rɔiəl/ ad 皇家的;皇室的
found /faund/ vt. 创立;建立
produce /prə’dju:s/ vt. 创作
in total 总共;合计
now that 既然
believe in 相信
be similar to 和……相似

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *