SEFC

外研版高中英语必修三Module 3单词表和录音

Module 3 The Violence of Nature单词朗读

disaster [dɪˈzæstər] n.灾难
flood [flʌd] n.洪水
hurricane [ˈhʌrɪˌkeɪn] n.飓风
lightning [ˈlaɪtniŋ] n.闪电
thunderstorm [ˈθʌndərˌstɔrm] n.雷暴
tornado [tɔrˈneɪdoʊ] n.龙卷风
column [ˈkɒləm] n.柱状物;柱状体
experience [ɪkˈspɪəriəns] vt.经历
cause [kɔːz] vt.引起;导致
current [ˈkʌrənt] n.海流;潮流
latitude [ˈlætɪˌtjuːd] n.纬度
furniture [ˈfɜrnɪtʃər] n.家具
bury [ˈberi] vt.埋葬
feather [ˈfeðər] n.羽毛
fur [fɜː(r)] n.(动物的)皮毛
occur [əˈkɜr] vt.发生
tropical [ˈtrɑpɪk(ə)l] adj.热带的
equator [ɪˈkweitə] n.赤道
rotating [rəʊˈteɪt] adj.旋转的;循环的
violent [ˈvaɪələnt] adj.猛烈的。激烈的
wave [weɪv] n.波浪
strike [straɪk] vt.& n.(雷电;暴风雨等)袭击
cemetery [ˈseməˌteri] n.墓地;公墓
coffin [ˈkɑfɪn] n.棺材
ruin [ˈruɪn] vt.毁坏
ash [æʃ] n.灰
erupt [ɪˈrʌpt] vt.(火山的)爆发;喷发
lava [ˈlɑːvə] n.熔岩;岩浆
tidal [ˈtaɪd(ə)l] adj.受潮水影响的;有涨落的
volcano [vɒlˈkeɪnəʊ] n.火山
previous [ˈpriːviəs] adj.以前的
eruption [ɪˈrʌpʃn] n.(火山的)爆发;喷发
possibility [ˌpɒsəˈbɪləti] n.可能;可能性
earthquake [ˈɜrθˌkweɪk] n.地震
terrifying [ˈterəˌfaɪɪŋ] adj.吓人的;可怕的
luckily [ˈlʌkɪli] adv.幸运的;幸亏
thankfully [ˈθæŋkf(ə)li] adv.感激的;满怀的
hopefully [ˈhoʊpfəli] adv.满怀希望的
sadly [ˈsædli] adv.伤心地;不幸地
fortunately [ˈfɔrtʃənətli] adv.幸运的;幸亏
warning [ˈwɔrnɪŋ] n.警告
worldwide [ˈwɜrldˌwaɪd] adj.全世界的
active [ˈæktɪv] adj积极的 活跃的
damage [ˈdæmɪdʒ] n.&v.损失;损害

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *