SEFC

外研版高中英语必修三Module 5单词表和录音

Module 5 Great People and Great Inventions of Ancient China单词表,包括音频MP3

equal [ˈikwəl] adj.平等的
importance [ɪmˈpɔrt(ə)ns] n.重要;重要性
philosopher [fɪˈlɑsəfər] n.哲学家
teaching [ˈtitʃɪŋ n.教导;学说
thinker [ˈθɪŋkər] n.思想家
kindness [ˈkaɪndnəs] n.善良
order [ˈɔrdər] n.秩序
principle [ˈprɪnsəp(ə)l] n.原则;准则
position [pəˈzɪʃ(ə)n] n.职位
stress [stres] vt.强调
resign [rɪˈzaɪn] vt.& vi.辞职
adviser [ədˈvaɪzər] n.顾问
influential [ˌɪnfluˈenʃəl] adj.有影响的
love [lʌv] n.仁爱
honesty [ˈɒnɪsti] n.诚实
justice [ˈdʒʌstɪs] n.公正
bark [bɑ:rk] n.树皮
contribution [ˌkɑntrɪˈbjuʃ(ə)n] n.贡献
invent [ɪnˈvent] vt.发明
leather [ˈleðər] n.皮革
monk [mʌŋk] n.和尚
soft [sɔft] adj.柔软的
category [ˈkætəɡəri] n.范畴;种类
sutra[ˈsu:trə] n.佛经
inventor [ɪnˈventər] n.发明家
argument [ˈɑrɡjəmənt] n.争论;辩论;议论
freedom [ˈfridəm] n.自由
fuel [ˈfjuːəl] n.燃料
condition [kənˈdɪʃ(ə)n] n.状况;条件

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *