SEFC

外研社高中英语必修五Module 4单词表和录音

Module 4 Carnival

1. carnival [‘kɑ:nivəl] n. 狂欢节
2. Christian [‘kristjən] adj. 基督教的
3. ghost [ɡəust] n. 鬼;幽灵
4. costume [‘kɔstju:m] n. 服装;戏装;化妆服
5. hide [haid] vt. 掩藏;躲藏
6. confusion [kən’fju:ʒən] n. 杂乱;混乱
7. extend [ik’stend] vt. 延长
8. pretend [pri’tend] vi. 假装
9. firearm [‘faiərɑ:m] n. 火器
10. empire [’empaiə] n. 帝国
11. memory [‘meməri] n. 记忆
12. revive [ri’vaiv] vt. 复兴;再兴起;再流行
13. council [‘kaunsəl] n. 地方议会;政务委员会
14. book [buk] vi. 预订
15. wander [‘wɔndə] vi. 漫步;闲逛
16. elegant [‘eliɡənt] adj. 优美的;高雅的
17. magic [‘mædʒik] n. 魅力;魔力
18. era [‘iərə] n. 时代;年代
19. calendar [‘kælində] n. 日历;月历
20. dove [dʌv] n. 鸽子
21. bean [bi:n] n. 豆子
22. flour [‘flauə] n. 面粉
23. garlic [‘ɡɑ:lik] n. 大蒜
24. onion [‘ʌnjən] n. 洋葱
25. pea [pi] n. 豌豆
26. pork [pɔ:k] n. 猪肉
27. sausage [‘sɔsidʒ] n. 香肠
28. herb [hə:b] n. (叶或种子用作调味品的)药草,芳草
29. ingredient [in’ɡri:diənt] n. (烹调用的)原料
30. relaxing [ri’læksiŋ] adj. 使人放松的
31. whistle [‘wisl] n. 哨子
32. tasty [‘teisti] adj. 美味可口的
33. parade [pə’reid] n. (庆祝)游行
34. multicultural [mʌlti’kʌltʃərəl] adj. 多文化的;跨文化的
35. plantation [plæn’teiʃən] n. 农庄;庄园
36. mark [mɑ:k] vt. 标志(着)
37. trade [treid] n. 贸易
38. transport [træns’pɔ:t] vt. 运输;运送
39. landowner [‘lændəunə] n. 地主;土地拥有者
40. import [im’pɔ:t] vt. 引进;进口
41. master [‘mɑ:stə] n. 主人
42. abolish [ə’bɔliʃ] vt. 废除
43. magnificent [mæɡ’nifisənt] adj. 华丽的;富丽堂皇的
44. celebration [seli’breiʃən] n. 庆典;庆祝
45. freedom [‘fri:dəm] n. 自由
46. unite [ju:’nait] vt. 联合
47. origin [‘ɔridʒin] n. 起源

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *