SEFC

外研社高中英语必修五Module 5单词表和录音

Module 5 The Great Sports Personality单词表,包括音频MP3

1. athletics [æθ’letiks] n. 田径运动
2. rugby [‘rʌɡbi] n. 橄榄球
3. bat [bæt] n. 球拍;球棒
4. club [klʌb] n. 俱乐部
5. net [net] n. 网
6. pitch [pitʃ] n.(足球、橄榄球等)球场
7. ring [riŋ] n. 拳击台
8. stadium [‘steidiəm] n. 体育场;运动场
9. track [træk] n. 跑道
10. tracksuit [‘træksju:t] n. 运动服
11. trainer [‘treinə] n. 运动鞋;教练员
12. retire [ri’taiə] vi. 退休
13. perform [pə’fɔ:m] vi. 表现
14. retirement [ri’taiəmənt] n. 退休
15. background [‘bækɡraund] n. 背景
16. brand [brænd] n. 商标;牌子
17. sportswear [‘spɔ:tswεə] n. 运动服装;休闲服装
18. logo [‘lɔɡəu] n. (公司或组织的)标识;标志
19. advantage [əd’vɑ:ntidʒ] n. 优势;长处
20. guarantee [ˌɡærən’ti:] vt. 保证
21. purchase [‘pə:tʃəs] vt. 购买
22. designer [di’zainə] n. 设计师
23. gymnast [‘dʒimnæst] n. 体操运动员
24. slogan [‘sləuɡən] n. 标语
25. specific [spi’sifik] adj. 具体的;特定的
26. symbol [‘simbəl] n. 符号
27. marathon [‘mærəθɔn] n. 马拉松
28. score [skɔ:] vi. & vt. 得分
29. ministry [‘ministri] n. (政府的)部
30. final [‘fainl] n. 决赛
31. champion [‘tʃæmpiən] n. 冠军
32. quality [‘kwɔləti] n. 特性;品德;品性
33. ultimate [‘ʌltimət] adj. 最后的
34. victory [‘viktəri] n. 胜利
35. dramatically [drə’mætikəli] adv. 戏剧性地
36. protest [prəu’test] vi. 抗议
37. declare [di’klεə] vt. 宣布
38. borough [‘bʌrə] n. (自治)区
39. competitor [kəm’petitə] n. 竞争者;对手
40. tough [tʌf] adj. 费力的;棘手的;困难的

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *